Archive for March, 2020

Poniedzia?kowy techniczny przegl?d rynkowy 03 01.22 Analizy

Tuesday, March 10th, 2020

Pierwszym lokalnym wsparciem jest tutaj poziom ostatniego do?ka 1,119$. Komisja Europejska zadecydowa?a o kszta?cie symbolu euro. Znak graficzny euro jest greck? liter? ? przeci?t? dwiema równoleg?ymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewn?trznej. Niektórzy dopatruj? si? równie? w symbolu euro wyzwania dla walut t.j. Dolar ameryka?ski, dla którego charakterystyczn? cech? s? dwie pionowe linie.

Dlaczego warto handlowa? euro za po?rednictwem us?ug brokerskich? To bardzo wygodne rozwi?zanie dla indywidualnych klientów, które pozwala na rozpocz?cie inwestycji nawet osobom, które nie maj? du?ej wiedzy lub czasu, który mogliby po?wi?ci? na badanie gie?dy. W wielu przypadkach brokerzy internetowi zapewniaj? ró?ne pomocne mechanizmy dla pocz?tkuj?cych inwestorów, mi?dzy innymi wersje demonstracyjne swoich platform, które pozwalaj? na nauk? podstaw. Pierwszymi pa?stwami, które przyj??y euro jako swoj? walut?, by?y Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz W?ochy.

Scenariusz negatywny to w tym wypadku kolejny powrót pod czarn? lini? trendu i kolejna walka z poziomami poni?ej 1800 $. Tu nale?a?oby si? spodziewa? wsparcia na poziomie okolic 1763 $, a ni?ej 1678 $. WIG odbi? si? z korekty spadkowej formacj? podwójnego dna, formuj?c drugie dno w dniu 20 grudnia. Taki uk?ad wykresu, a tak?e wyj?cie ponad opór ulokowany na poziomie pkt.

tradingview eur pln

Autor publikacji naukowych ekonomii oraz organizator wydarze? ekonomicznych, m.in. Ten kurs z?otówki to wygl?da tak jak by Izraelowi si? komputer zaci??, ten co ustala kurs walut na ca?ym ?wiecie i nikt nie sprawdza od d?u?szego czasu. Trzeba by by?o im wys?a? wiadomo?? ?eby go zresetowali.

Euro nie ma w?asnej rezerwy z?ota; jego warto?? na rynku forex jest regulowana przez podnoszenie lub obni?anie stóp procentowych. EUR zale?y od kondycji ekonomicznej krajów, w których zosta?o wprowadzone. Jest to ?wietny sposób na wykorzystanie zmian kursów, aby zarobi? pieni?dze z inwestowania w waluty samemu podejmuj?c decyzje inwestycyjne czy postawi? nawzrost czy na spadek cen euro, na rynku forex. Dzi?ki brokerom i kantorom online mo?eszkupowa? i sprzedawa? euro bezpo?rednio w internecie i zawiera? transakcje forex, bez konieczno?ci fizycznego posiadania waluty. Mo?esz zainwestowa? w kontrakty CFD oparte na d?wigni finansowej.

Od tego czasu zacz??y przyjmowa? je kolejne pa?stwa, mi?dzy innymi S?owenia, Cypr, Malta, S?owacja i Estonia. W mi?dzyczasie w ?ycie wszed? tak?e tak zwany Traktat Lizbo?ski, który umocni? pozycj? euro. W przysz?o?ci kolejne kraje cz?onkowskie zobowi?za?y si? do przyj?cia wspólnej waluty, wi?c nale?y spodziewa? si?, ?e strefa euro b?dzie si? w dalszym ci?gu rozrasta?. Euro to obok dolara ameryka?skiego, japo?skiego jena, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego jedna z najwa?niejszych ?wiatowych walut (coraz cz??ciej w tym gronie wymienia si? tak?e chi?skiego juana).

Na naszej stronie zamieszczamy nie tylko aktualne kursy walut FIAT, ale tak?e informacje na temat tego, w jaki sposób nimi handlowa?. Mo?esz to zrobi? mi?dzy innymi za po?rednictwem brokerów Forex. Posiadamy bardzo du?? baz? danych na temat poszczególnych platform oraz system opinii. Mo?esz zapozna? si? z danymi na temat konkretnych brokerów i sprawdzi?, czy oferowane przez nich warunki wspó?pracy b?d? Ci odpowiada?. Zach?camy równie? do zapoznania si? z naszym rankingiem brokerów Forex. Staramy si? przekazywa? nasze porady w przyst?pny i ?atwo przyswajalny sposób.

Artyku? b?dzie dla Ciebie pomocny zarówno, je?li jeste? zainteresowany krótkoterminowym handlem na forexie, jak i w sytuacji, gdy chcia?by? na d?u?szy termin ulokowa? ?rodki w walutach obcych. Powrót dolara powy?ej Opinie o Tokenexus – sprawd?, czy warto inwestowa? 3,80 z? otworzy? ameryka?skiej walucie drog? do 3,90 z?. Przyjmuj?c bowiem, ?e kurs EUR/USD wybije si? do?em z dwumiesi?cznej konsolidacji i cofnie do 1,15, to ju? niebawem za dolara mo?emy p?aci? nawet i 4 z?.

Pepperstone nawi?zuje partnerstwo z platform? TradingView

77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieni??ne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów si?, czy mo?esz pozwoli? sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieni?dzy. Na naszej stronie udost?pniamy wszelkie niezb?dne narz?dzia umo?liwiaj?ce ?ledzenia na bie??co aktualnego kursu euro. Korzystaj?c z naszych us?ug, otrzymujesz dost?p do wykresów z notowaniami waluty, tworzonych na podstawie globalnego rynku Forex.

Ustanowiono te? system TARGET – system automatycznych przelicze? walut narodowych na euro. Wraz z obiegiem ponad 751 miliardów, euro jest walut? o najwy?szej warto?ci gotówkowej w ?wiecie. Niepopularna wcze?niej para walutowa EUR / PLN zyska?a zainteresowanie po zakupie z?ota przez Polsk?.

12-29 10:24 | PKO Bank Polski – Analizy Rynkowe

To, ?e euro, dolary czy franki warto posiada? praktycznie zawsze, nie oznacza, i? w ka?dym momencie s? warte zakupu. Poszukuj?c odpowiedzi na to pytanie, przyjrzyjmy si? poni?szym wykresom ich kursów w relacji do z?otego. Lekka poprawa nastrojów na rynkach globalnych to za ma?o, ?eby zatrzyma? ostatni? przecen? z?otego.

Para walutowa euro i polski z?oty jest zmienna i ryzykowna. Jednak stosuj?c odpowiedni? strategi?, mo?na uzyska? dobre wyniki. Zdaniem ING, mo?e to mie? jednak mniejsze znaczenie ni? w przypadku banku centralnego Czech. Ka?dy, kto ma jakie? oszcz?dno?ci nie chce, ?eby te traci?y na warto?ci. W przypadku, kiedy si? ich nie inwestuje, tak niestety si? dzieje, co ma zwi?zek z inflacj?. ?eby zapobiec utraty warto?ci ?rodków pieni??nych, mo?na w?o?y? je na lokat?.

Jakub Olipra wskazuje jednak, ?e dotychczas polski sektor rolno-spo?ywczy do?? umiej?tnie przek?ada? rosn?ce koszty produkcji na odbiorców. – Nie ma ?adnych sygna?ów ?wiadcz?cych o tym, aby polska produkcja mia?a si? za?ama? w reakcji na szok kosztowy – wyniki w I po?. Oczywi?cie koszty produkcji istotnie si? zwi?kszy?y, natomiast wzros?y równie? ceny skupu.

 • Z? obecnie, to wci?? oznacza to gigantyczne obci??enie.
 • W zwi?zku z tym ka?da gie?da ma prawo do samodzielnego ustalenia kursu.
 • S? to de facto po?yczki, którymi mo?esz pokry? cz??? pocz?tkowych kosztów danej transakcji.

Sztywne kursy walut maj? Bu?garia, Bo?nia i Hercegowina, Komory i Republika Zielonego Przyl?dka. Waluty Danii, Estonii, Litwy i ?otwy nale?? do Mechanizmu Kursów Walutowych . Innym czynnikiem, który mo?e prowadzi? do wzrostów w przypadku eurodolara jest zwi?kszanie si? popytu na obligacje emitowanie przez kraje strefy euro. Kurs EUR/USD ro?nie tak?e w momencie, w którym os?abia si? dolar.

Kurs euro do z?otego (EUR/PLN) czeka zwy?ka powy?ej 4,90 z? ju? w kolejnych tygodniach, prognozuj? analitycy banku ING. Jednak pó?niej, w kolejnych miesi?cach, z?oty mo?e umocni? si?. Screen / pl.tradingview.comW zale?no?ci od tego, czy eurodolar si? umacnia, czy si? os?abia, inwestorzy mog? zajmowa? na nim pozycj? d?ug? lub krótk?. Dzi?ki temu mog? wi?c osi?ga? zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach. W przypadku oscylatora zmiany, problemem jest wyznaczenie odpowiednich warto?ci granicznych.

Forex, jak zacz??? Nauka gry na Forex dla pocz?tkuj?cych

Ponadto, do wzrostu notowa? EUR/USD dochodzi w momencie, kiedy gospodarka europejska jest w coraz lepszej kondycji. Ci, którzy zastanawiaj? si? nad tym co to jest eurodolar, powinni wiedzie?, ?e, tak jak sugeruje to nazwa, jest to okre?lenie pary walutowej EUR/USD. Jego notowania Aktualizacja Mid-Session EUR/USD dla 16 pa?dziernika 2019 wskazuj? na to jak kszta?tuje si? warto?? waluty europejskiej wzgl?dem warto?ci waluty ameryka?skiej. Wska?nik ROC doskonale sprawdzi si? do analizy technicznej na rynkach forex, gie?dzie oraz przy surowcach. To idealne narz?dzie przy inwestycja krótko- i ?rednioterminowych.

tradingview eur pln

Z tego wzgl?du wiele osób decyduje si? na inne formy inwestowania swoich oszcz?dno?ci. CENA Z?ota aktualna w czasie rzeczywistym | Notowanie Z?OTA | Wykres Z?ota | Aktualizacja najnowszych cen spotowych z?ota – Grupa Mennica Rosenberg. SPRAWD? i przeanalizuj dane dla Twoich potrzeb inwestycyjnych. Odkryj Musisz to wiedzie?: opinie o Tokenexus kurs LPPM ZLOTO, który jest ustalany on-line 150 razy dziennie. Zobacz historyczne ceny tego rzadkiego i szlachetnego kruszca. Dowiedz si? wi?cej o ró?nych czynnikach, które mog? mie? wp?yw na cen? zlota za gram i uzyskaj dost?p do wiedzy niezb?dnej do podejmowania ?wiadomych decyzji inwestycyjnych.

Ci?g dalszy przeceny z?otego, kurs EUR/PLN najwy?szy od maja

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wi??e si? z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem cz??ciowej lub ca?kowitej utraty zainwestowanej kwoty i mo?e nie by? odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut s? niezwykle zmienne i mog? pozostawa? pod wp?ywem czynników zewn?trznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub zwi?zane z obowi?zuj?cymi przepisami. TradingView to oparta na przegl?darce internetowej platforma do tworzenia wykresów i narz?dzie do przesiewania kryptowalut i innych aktywów finansowych. Jej narz?dzia do tworzenia wykresów s? równie? dost?pne do u?ycia natywnie w UI handlowym Binance.

Do tego powiniene? zatroszczy? si? o wybór dobrego brokera forex, który zapewni Ci dogodne warunki do handlu walutami – znajdziesz go z pomoc? poni?szego rankingu. Wspomniane pary charakteryzuj? si? najwy?sz? p?ynno?ci? (maj? a? ok. 80% udzia?u w ca?ym obrocie na rynku forex) i niskim spreadem, co daje du?? swobod? inwestowania i stosowania strategii krótkoterminowych. Pami?taj jednak, ?e ka?da z par ma swoj? specyfik? (cz?sto do?? z?o?on?), któr? koniecznie musisz dobrze pozna? przed rozpocz?ciem handlu. Je?li akceptujesz wi?ksze ryzyko inwestycyjne, mo?esz zainteresowa? si? opcjami i kontraktami na waluty, które pozwalaj? handlowa? z d?wigni? finansow?. Dzi?ki nim mo?esz gra? na wzrosty i spadki dowolnych par walutowych, zajmuj?c pozycj? o warto?ci wielokrotnie przekraczaj?cej faktycznie zainwestowan? kwot?.

? ??????? ?? ??????? ?????? ? ???????? ?????? ??????????????? ???????

Tuesday, March 3rd, 2020

??????????? ????? ?????? ??? ?????????? ??????? ??????. ?????????? ?? ??????????? KYC ?? ?????????????? ?? ??????? ?????. ???? ???????????, ???????????? ????? ??????????????, ????? ?????? ? ???, ??? ?? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????????. ?? ??? ??????, ????????? ?????? ?? ????? ????????? ?????????? ????????? ? ?????? ??????????????? ???, ???? ???????? ???????? ????????? ???????????? ????? ???? ???????????.

????? ???????????? ?????????? DeFi (?????????????????? ????????), ???????? ? ?????-?????? ?????????. ??? ??????? ????, ???????? ?????????????? ??????????????, ??? ????? tradeallcrypto ????? ??????? ??????. 28 ???????, ?????? ????? ?????? ???????????? ?? ?? ???????, ????????????? ????? ???????, ??? ??? ?? ????? ???????????? ????? ?????????? ?????????????.

???????? ?????????? ?????????? ?????????????

????? ??????????? ??? ???, ??? ? ??? ???????? ???????? ????? ??????, ??? ?? ?????? ????????? ??????. ?? ? ? ???, ??? ????? ???????? ? ??? ??????????, ??? ?? ???? ???????, ??? ? ?? ????? ???????? ??? ???????, ?????, ????? ?? ???????????. ??? ????? ??????? ????????, ??? ??????????????, ????????? ???? ???????? ?????????? ????????, ?????? ??????? «????????» ?????????????? ??????? ? ?????? ??????? ?????????. ?? ???????, ??? ?????????????? ????? ?????? ???????? ??? ?????????? ????????, ??????? ????????????? ????? ???????, ? ???? ?????? ????-?? ?????????????. «??? ??????» ????????, ??? ?????????????? ????????????? ????????? ?????? ?? ????? ????? 10 ????? ????. ?????????? ? ????????? ?????????????? ?? ???? ?? ?????????, ?????? ???????????? vc.ru ??????????, ??? ?? ????? ??????? ?? ????? ?????, ??????????? ???? ?????.

 • ?????? ???? ???????? ??????????? ?????????????? ????????.
 • ??? ????? ??? ??????????????? ??????????? ?? ?????? ??????? ????????, ?????? ??????????????, ?? ?????????.
 • ?????????? ?????? ?? ????? ???? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??????.
 • ?????????????? ????????? ??????????? ????????? ? ?????????? ????????, ???????? ???????? ??????????? ????????.
 • ????? ???????, ??? ?????? ??????????? ??????????????? ?? web3-???????? ????????????, ??????? ????????????? DEX, ?????????? ?? ???????? P2P, ?????? ??????? ?? ????? ????????????? ??? ????????.

??? ? ? ?????????, ??? ???? ?????, ???????? ??????????????. ?? ????, ??? ?? ??????????? — ??? ??????????? ?? ????? ???????? ???????????, ?????? ????. ?? ??? ??????, ????? ?????????????? — ????? ?? ???????????? ????? ????????. ????? ????? ? ??? ?????????, ???? ? ??????, ? ?????????. ?? ? ????? ??? ????? ??????? ?????????? ??????? ??????, ??? ???? ?? ????????, ?? ??? ????-??, ????? ???? ?????????????. ???????????? ?????, ??? ? ??????????? ???????? ?? ????? ??????, ??? ? ?????? ?????? ???? ???????????, ?? ? ?????? ???????????? ??? ???????? ?????????.

?????????? ? ????? ??????????? ?????????????? ? Huobi ?? ??????? ????? ??????????? ??? ???????

??? ???? ?????????????????? ???????? ???? ????? ?? ????? ??????????? ??????????? ????????? ???????, ???? ?????? ?? ????? ???????????, ??? ????????, Uniswap. ????? ?????? ?????????? ?????????????????? ???? — dYdX, Kine Protocol, PancakeSwap, Dodo, ??????? ???????. ?? ???? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ??. ??????????? ?????????? ????????????? ????? ?? ???????????????? ?????????????? ????????, ??????? ????? ???????, ???????? ?? ?????????? ???????????? ????? Matrixport ? ??????.

??? ??????? ?? ????? ??????? ? ??????????? ????? ????? ? ???????? ???????. ??? ???? ????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????????????? (?? ????), ?????????? ????? Google-??????????????, ???? ?? ???, ??????? ???????? ????????? ??? ??????? (???. 1). ??????????? ????? 100 ??????-??????????? ??? ??????- ? ????????-??????????? ?? ???????? Altcoin Club.

????? ????? ?? ??????????? ????? ?????? ?????? ?????? ? ????? ?????????????. ????? ????? ????? ???????????? ???????????? https://itrading24.com/ ??? Google-??????????????. ????? ????? ???????? «???????????» ? ?????? ?? ????? ??????? ?????????.

?????????????? ???????????

?? ??? ??????, ????????? ?????????? ????????? ????? ??????????????? ????? ???????????, ????????, Huobi ??? ??????????????, ??? ?? ?????????????? ? ? ?????????? ????????. ?? ????????? ?????? ??? ????????? ?????? ???????, ????????????? ???????? ???????? ?????? ????? ? ?????????? ????? ?????????? ???????? ????????. ?? ????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ? ?????????? ????????? ??? ?????????? ?????????. ??? ?? ????? ?????? ??????????? ?????????????? ????? ? ?????? ???????? ???????????. ???? ????????? ????????, ??????? ????? ???? ?????, ??????????? ?????????, ????? ????? ? ????? ??????? ??????? ?????? ?? ???? ?????. «????????, ??? ???????????????? ????? ??? ??? ????? ????????? ??????? ??????????????.

??????? ???????? ? ??????????, ????????? ?????? ? ? ?????????? ?????????????? ?????????. ???????????? ????? ????, ???????????? ????? ???????? ? ?????? ???????. ????? ???????? ??????? ???????????? ????????? ?? ???????? ???????? ?????? ??????? ? ????? ?????????????. ????? ????? ????? ???????? «???????? ???» ? ?????? ??????? ?????.

? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????? ?? ?????? ??????????????? ???????

3 ????? ????? ?? ???????? ??? ???????? ?????????????? ? ????????? ?????? ???? ????????. ? ???????? ????????, ??? ???? ???????????? — ???????????? ????? ??????? ?????????? ???????. ? ????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ????? ????? ?????????????? ??????? ??. ???????? ????????, ??? ??????? ???? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????????. «???? ??? ???? ???????????? ????????? ? ????????? ??????? ?????????? ???????, ?????????????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???? ? ???????? ?????????? ??????? ? ?????????.

 • ????????? ? ????? ?????????????? ???????????? ???????????? ??-??????? ? ?????????? ??????? ??????????, ?? ?????????????? ??? ?????????? Bitcoin.
 • ????????? ???? ?????? ????????? ? ????????? ? ???? ?????? ??????????????.
 • 3 ????? ????? ?? ???????? ??? ???????? ?????????????? ? ????????? ?????? ???? ????????.
 • ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ???????? ????????????? ?????? .
 • ?? ????? ????????, ? ?????? ?? ??????????? ? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????? ???? ??????????.

??? ???? ??? ??????? ??????, ??????????? ?? ????????? ??????, ?????? ?? ??????????, ?? ????? ????? ????????? ?????????? ?? ?????. ?? ????????? ??? ???????????? ??????? ????????, ?? ???? ??????????? ?????? ??? ?????? ???????. ???? ??????????? ????????? ???, ?? ??????? ?? ?????, ????? ?? ???? ?? ???????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????? ????? ?????? ??????????????. ?????? ?????? ?????????? ? ???? ?????? ?????? ~10 ?????. ???????? ??????, ???? ? ????????? ????? ???????? ?????????????? ? ???? “?????”. ???? ????? ?????? ??? ? ?????? ??? ?? ??????????-???????????????.

????? ????????? ????? ????? ????? ???????? ? ???????? ????? ??????????????. ??? ????? ??? ????? “????? ????????” ???????? “????????” (? ???? ??????). ????????? ???? ?????? ????????? ? ????????? ? ???? ?????? ??????????????. ??? ???????????? ????????? ????? ?? ????? ?????????? ?????? ????? ???????.

?????????, ??? ?? ?????? ? ??????????? ? ????????? ? ????????? ??????????????????, ? ????? ???????? ???????????? ????????? ?????????? ??????? «??????????». AVBINVEST LTD. ?????????? ??????????? ??????????? ??. ???????? ??????????? ????? ?? ????????? CScalp, ?????? ???????, FSR Launcher ? ??????. ???????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ? ?????????????, ?????????? ??????????????.

???????? (??) ????????? ????????? ???????????? ??????????????? ???????? ?? ????? ??????????, ? ??? ????? ????????? ??????? ?????? ? ??????? ???????? ?????? ? ???????????????. ?????????????? — ???????????, ??????? ???????? ????? ??????????? ??????, ????????????? ? ??????????? ??????????? ????? ?????? ? ??????????????. ????? ?????? ??????????, ? ?? ????? ????????? ???? ??????, ???? ?????? ???????? — ? ???? ??????? ???.

?? ? ?????? ???????????? ????????? ??????? ???????? ?? ????????????

?????? ??????? ??????? ?? ????, ???? ??????? ?2? ???????? ??, ??? ????????, ??????, ??????. ???? ????, ??? ???????? ?? ????????, ??? ??? ? ???-?? ? ????????? ????????????. ? ?????? ?? ???? ? ??, ??? ??? ??? ????????????, ???? ?????????? ? ? ????????? ?????????????? ??? ???????, ??? ??? ??-?? ????? ?????????, ?? ? ????? ?????????? ?? ?????? ????? ????????. ?????? ?? ??????????? ?????????, ?????? ????? ? ??????? ?????????? ??????? ?? ????????. ?? ????? ??????? ? 340 ???????? ? ??????? 90 ??????, ??? ????? 25%.

????? ????, DEX ?? ???????????? ??????? ??????, ? ??????, ??????? ? ??????? ? ??? ???????? ????? ?????? ? ???? ???????? ???????. ?????? ??????? ???? ?? ?????? ??????? ????????? ? ??????????? ????? ???????????? ? ??????. ??? ???????? ??????????, ?? ?? ?????????? BestChange ??????????? ???????? ?????? ????????, ??????? ???????????? ???????? ???? ? ??????, ? ????? ??????????? ?????? ??????? ?? ????? ?????????? ??????.

 • ? ????????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ??????? ?????????????? ?????, ? ????? ??????????? ???????? ? ?????.
 • ? ????? ???????? ??-?? ????, ??? ???? ???? ?????? ???????? ????????.
 • ???? ????????? ????????, ??????? ????? ???? ?????, ??????????? ?????????, ????? ????? ? ????? ??????? ??????? ?????? ?? ???? ?????.
 • ?????? ????? ????????? ?? ?????, ? ??? ? ???? ?????? ??? ???? ???? ??? ?????.
 • ??? ???? ???? ???????? ???????? ?? ???????????, ?? ??? ???? ????? ???????? ?????? ??????, ???? ???? ????????? ????????????? ??????????, ????????? ???????? ???????.

??????????? ??????????? ?? ????? ???????? ???? ????????? ???????. ??????? ???????? ?????? ?????? ?? ????? ? ????? ???????? ? ?????????? ????????? ??????. ? ???????????? ???????? ?????? ???????, ??? ??????, ??????? ????? ? ??????? ??????????? ?????? ??, ? ???????? ???????? ??????? ? ???????????????, ????? ?? ????????? ?? ?????????? ??????????. ? ???, ??? ????????? ?? ??????? ?????? ? ????? ????????, ???????? «????????». ??????? ?? ???? ??? ? ?????????? ?????????????? ????? ??? ????????, ?? ??????? ????? ????????. ????? ??????? ?????? ?? ?????????????? ??????? ??? ???? ?????? ?????, ???????? ?? “??????” ?????? ??????.

???????? ????????? ??????? ?????? ?????? ? ????? ???????????. ???????? ????????? ???????????? (.pdf), ????????? ? ??????????? ????????? ????????? ????????? ????? ? ?????????????? ??? ???????. ?????? ??????????? ??????????? ?? ???????? ??????? — €10 ???. ??????? ????? ??????? ????????? ?????? ?? ???????? ?????? ?? ???????????? ??????????????? ? ?????? ??????? ??? ??????????? ?? ????? ???? ???????. ??????, ?? ??? ??????, ????? ????????? ????? ???????? ????? ?? ????? ???????.

?????? ???????? ? ????? ??????????????

????????? ??? ???? ?? ????? ??? ? ?????????? ?????, ????? ?????????, ??? ??????? ??????. ???? ?????? ????????, ???????????? ? ???? P2P-??????. ???????? ???????? ?? ?????????? ??? ?????? – ????? ??????? ?????????? ?????? ???????????? ? ??????? ???????????. ??????????? ?????? ?????????? ? ??????? (??? ??? — ???????) ???????????. ?????????? ????? ????????????? ?? ????? ??????, ?????? ? ??????? ??????. ????? ?????????????? ????????? ???????? ???????????? ??????.

? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????? Kuna – ??? ????? ????????? ?? ????? ??? ???????? ????. ????? ????????, ??? ?????????????? ??????? ???????? ???????????, ? ?????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?????? ???????. ???????????? ?? ?????? ????? ??????????? ? ??????????? ??????, ? ?????? ???? ???????? ???, ?????? ?????, ??? ?? ??????. ? ?????? ????????? ???????????????? ????? ?????????????? ????????, ??? ?????? ?????? ?? ???????? ???????? ??????????? ???, ? ? ????????? ????? ???????????? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?????????????. ? ?????????? ???????????????? ??????????????, Huobi, ??????????????, FTX, Coinbase ? BitMEX ?? ???????? ?? ???????.